I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Fysiotape a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Fysiotape je:

Mgr. Richard Jisl

Jasanová 256

468 01 Jablonec nad Nisou

Registrace v O.R. u K.S. v Ústí n.L., odd.C, vl.7867

IČ: 42461880

DIČ: CZ6702230590

Korespondenční adresa: 

Mgr. Richard Jisl

Jasanová 256

468 01 Jablonec nad Nisou

Tel: +420 605 263 477

E-mail: richard.jisl@fysiotape.cz

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu Fysiotape, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou na objednávce. Dále se zavazuje uhradit další poplatky (poštovné, balné, doběrečné) vztahující se k objednávanému zboží a které není zahrnuto v ceně zboží (z důvodu různé hmotnosti a objemu nelze tyto náklady vyčíslit dopředu a nemohou tedy být součástí objednávky).

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, popř. přepravní službou, kdy poštovné a balné hradí kupující a řídí se platnými tarify České pošty či dotyčné přepravní služby.

Různé zboží má různou dobu dodání. Některé zboží je skladem, jiné se dodává později.

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu Fysiotape a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů (nerozhoduje datum odeslání). Tato lhůta se nevztahuje na zboží vyrobené nebo upravené na přání zákazníka. Zboží po předchozí dohodě s prodávajícím může odeslat v předem dohodnutém termínu. Zboží je nutné zaslat nepoškozené a co nejméně bez známek užívání nebo opotřebování. Zboží není nutné zaslat v původním obalu poslat zpět, prodávající pak bude účtovat náklady na pořízení nového obalu.

Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží, s případnými náklady za uvedení zboží do původního stavu v případě opotřebení nebo poškození při nedostatečném zabalení při vrácení zboží, a dále s náklady na pořízení nového obalu.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platnými zákony České republiky.

Souhlas s obchodními podmínkami

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti Mgr.Richard Jisl dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Mgr.Richard Jisl.